HELIOS Nephrite pro TS je specifické řešení pro organizace zřizované institucemi veřejné správy, zaměřené na obecně prospěšné služby v daných lokalitách, zejména na údržbu komunikací a zeleně, včetně Zimní údržby komunikací, dále na správu a údržbu majetku měst a na odpadové hospodářství.

Hlavní přínosy HELIOS Nephrite pro TS

HELIOS Nephrite pro Technické služby integruje navzájem propojené provozní, ekonomické a reportovací funkcionality. Systém běží nad jednou společnou databází, všechny záznamy jsou provázány společnou množinou dimenzí. Díky tomu jsou provozní data plně propojena s daty ekonomickými.

Hlavní výhody pro organizaci technických služeb

Organizace technických služeb potřebuje podporu informačním systémem spočívají zejména v operativním plánování provozních aktivit a ve sledování vykonaných prací, převážně formou evidence vynaložených pracovních hodin pracovníků a strojů. S tím přímo souvisí evidence přímo vynaložených nákladů na tyto aktivity. Provozní i navazující ekonomické procesy a související evidence jsou v HELIOS Nephrite identifikovány klíčovými společnými číselníky (dimenzemi), kterými může být Objednávka členěná na Požadavky nebo Činnost z hierarchického číselníku Činností podle zřizovací listiny organizace. Mezi klíčové číselníky může patřit také Lokalita, ve které byly provozní aktivity vykonány. Společné číselníky jsou tak v HELIOS Nephrite primárním identifikátorem provozních evidencí a souvisejících nákladů v Účetnictví. Nedílnou součástí modelu systému je také jednoznačně dokladovatelné odlišení Hlavní a Hospodářské činnosti pro všechny provozní i související ekonomické transakce.

  • Sjednocení provozních procesů a vedení provozních evidencí na střediscích
  • Průkazná evidence provozních výkonů strojů a pracovníků a externích prací
  • Plná podpora legislativy, včetně legislativy pro příspěvkové organizace
  • Jednoznačná identifikace nákladů i výnosů na Hlavní a Hospodářskou činnost, včetně uplatnění odpočtu DPH na HOČ
  • Model rozúčtování režijních nákladů – Správní režie na Střediska a Středisková režie na Objednávky / Požadavky nebo na Činnosti
  • Průkazný reporting o nákladech s výnosech středisek, Objednávek / Požadavků, Činností
  • Metodická podpora pro provozní i ekonomické evidence na základě zkušeností z realizovaných zakázek v oblasti TS

Model systému HELIOS Nephrite pro TS

Výhodou kompletního systému HELIOS Nephrite je těsné propojení jeho specializovaných a standardních modulů = jednotná technologie, data vstupují do společné DB, centrální nastavení parametrů, omezení přenosů dat. Díky tomu lze získávat on-line informace o nákladech na základní dimenze, na jednotlivé objednávky a požadavky, na Činnosti, na střediska, nebo také na stroje a dopravní prostředky.

Doprava

Poskytuje funkcionalitu pro plánování provozu Dopravních prostředků a Strojů a vystavování dokladů k jízdě / Stazek.
Umožňuje zadávání údajů o uskutečněných Jízdách v členění podle provozních číselníků, včetně informace o spotřebovaných kapacitách. Může přebírat údaje z integrovaných GPS snímačů. Podporuje plánování a sledování údržby Dopravních prostředků a Strojů, včetně souvisejících prvotních nákladů.

Údržba komunikací

Podporuje plánování práce na objednávkách nebo po činnostech při údržbě komunikací jak pro Pracovníky, tak i pro Dopravní prostředky a Stroje. Nabízí funkčnosti pro rychlé pořízení odpracovaných hodin na Požadavcích pro skupiny pracovníků. Sledování přímých dodávek materiálů na objednávky. nebo činnosti a odvozy souvisejících odpadů prostřednictvím tzv. Vážních lístků. Umožňuje jednoduchým způsobem provést rekapitulaci docházky za skončený měsíc jako podklad pro zpracování mezd.

Zimní údržba komunikací

Plánování Zimní údržby komunikací a přehledná evidence provedených prací, včetně informací o stavu počasí a vedení fotodokumentace. Umožňuje vedení „zrychlené“ evidence jízd pro případy Zimní údržby komunikací. Zrychlené zadávání odpracovaných hodin na Objednávkách a Činnostech pro skupiny pracovníků a pro Dopravní prostředky a Stroje. Poskytuje přehledné informace o provedených zimních údržbách v jednotlivých Lokalitách. Sleduje pohotovosti podle legislativy, přesčasy nebo souběžné pracovní poměry.

Údržba zeleně

Umožňuje plánovat práce na objednávkách a činnostech při údržbě zeleně v definovaných Lokalitách pro Pracovníky i pro Dopravní prostředky a Stroje. Pořizování odpracovaných hodin na objednávkách a činnostech pro skupiny pracovníků. Na Fakturách přijatých lze rozepsat materiál, který byl použit při realizaci objednávek nebo po činnostech (a byl fakturován najednou), a zatížit tak objednávky a činnosti souvisejícími přímými náklady. Umožňuje jednoduchým způsobem provést rekapitulaci Docházky za skončený měsíc, jako podklad pro zpracování mezd.

Odpady

Umožňuje sledovat odvážené odpady prostřednictvím evidence Vážních lístků s vazbou na objednávky a činnosti, případně na Středisko. Kontroluje shodu počtu měrných jednotek Odpadů z Vážních lístků navázaných na položce Faktury přijaté.

Ekonomika

Splňuje požadavky tuzemské legislativy podle charakteru organizace, jak co do způsobu vedení účetních evidencí, tak v oblasti předkládaných výkazů. Jednoznačné odlišení Hlavní a Hospodářské činnosti již na prvotních dokladech. Pro případy, kdy to nelze jednoznačně stanovit při zpracování prvotního dokladu jsou k dispozici funkce, které náklady dodatečně přiřadí. Součástí jsou funkčnosti pro provádění průběžných kontrol a pro uzavírání období. Funkčnosti pro podporu korektního zpracování dokladů tak, aby výkazy, včetně PAP výkazu pro PO, mohly být sestaveny správně a bez chyb.

Kalkulace a přeúčtování

Podporuje výpočty hodinových sazeb Pracovníků středisek a Dopravních prostředků a Strojů. Umožňuje vypočítat hodinové sazby z dat parametricky nastavitelného období a nastavit jejich platnost od definovaného data. Funkčnost podporující automatické rozúčtování správní a střediskové režie na objednávky nebo na činnosti, když rozvrhovací základnou mohou být vyplacené mzdy pracovníků nebo dopracované hodiny. Přeúčtování nerozlišených nákladů mezi Hlavní a Hospodářskou činností na základě stanovení nákladů na Požadavky. Možnost řízeným způsobem korigovat hodinové sazby Dopravních prostředků a strojů v souvislosti s tržními cenami. Přenos nákladů mezi středisky v případě použití modelu půjčování pracovníků nebo strojů mezi středisky při realizaci požadavků.

Reporting

Poskytuje přehledové informace o realizovaných aktivitách organizace. Umožňuje vytvářet přehledy nad účetními daty, např. získat přehledy o nákladech Dopravních prostředků a Strojů nebo o nákladech Středisek. Poskytuje reporty o nákladech v členění podle požadavku zřizovatele.

Hřbitovní agenda

Specializovaný modul Hřbitovní agenda je součástí HELIOS Nephrite a jsou tak využity integrační a funkční vlastnosti celého systému. Modul plně podporuje správu hřbitovů, hrobů, zemřelých, nájemců hrobových míst. jeho funkčnost je napojena na ekonomiku, zejména pro Pokladny nebo zálohové a realizační faktury za nájmy a poskytnuté služby a související správu pohledávek.