Detailní přehled o pojistné agendě

Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i velké makléřské společnosti k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů.

Umožňuje spravovat:

  • vlastní a potencionální klienty,
  • pojistné smlouvy,
  • platby klientů a z nich plynoucí provize,
  • pojistné události.

Klienti

S vlastními a potencionálními klienty lze provádět spousty operací. Lze je vyhledávat a třídit podle různých kritérií. Například podle jména, IČ/RČ, sumy pojistného nebo bydliště.

K detailu každého z nich lze připojovat další související údaje, jako jsou například smlouvy, škody nebo deník.

Ke každému záznamu jednotlivých klientů je možné připojit jakéhokoliv makléře v různé roli. Role slouží k výchozímu nastavení pro smlouvy daného klienta a následně též pro stanovení procentuálního podílu jednotlivých pracovníků na provizi z plateb, které plynou ze smlouvy, včetně podílu provize, která zbývá na režii.

Ke klientovi lze evidovat rovněž jednotlivé uplatněné škody.

Deník slouží k zaznamenání událostí vážících se ke klientovi (např. odeslání faxu, telefonát, schůzka). Informace jsou v deníku vedeny chronologicky v obráceném pořadí (poslední – nejčerstvější záznam je zobrazen první shora).

Smlouvy

Seznam smluv lze zobrazit též jako samostatný seznam. Ve kterém se zobrazují smlouvy podle zadaných výběrových kritérií. Z detailu klienta jsou dostupné všechny smlouvy daného klienta. Smlouvy mohou být ve stavu návrh, aktivní nebo stornované.

K detailu smlouvy lze připojit další objekty související se smlouvou – dodatky, rizika, provize, platby.

Dodatek smlouvy se zpravidla uzavírá ve chvíli, kdy na smlouvě dochází k významným změnám, které mají vliv např. na výši pojistného. Jako nultý dodatek je vždy evidována původní smlouva.
Při vstupu do formuláře detailu smlouvy se vždy zobrazují data patřící dodatku ve stavu aktivní s nejvyšším číslem dodatku. Po kliknutí na řádek v seznamu dodatků se zobrazí modální okno s atributy, které patří dodatku (v rámci platnosti smlouvy se mohou, dodatek od dodatku, měnit). Aktivní dodatek s nejvyšším číslem, jehož data jsou zobrazena na formuláři, je v seznamu dodatků vysvícen červeně. Stav smlouvy s promítnutím platného dodatku je možné vidět po kliknutí na příslušný řádek v seznamu dodatků.

Evidence rizik slouží k zaznamenání pojistných rizik, která jsou danou smlouvou pojištěna. Rizika se vybírají v modálním okně z úplného výčtu rizik, která jsou nadefinována v číselníku pro daný typ smlouvy. Výčet pojištěných rizik se váže k dodatku smlouvy a může se tedy (podobně jako např. pojistné) v průběhu trvání smlouvy lišit.

Evidence provizí slouží k zaznamenání rolí a procentuálního podílu jednotlivých pracovníků na provizi z plateb smlouvy. Součástí je i zobrazení podílu provize, která zbývá na režii. Při založení nové smlouvy se rozvržení provizí přebírá ze základního nastavení u klienta.

Platby

Seznam plateb je dostupný z detailu smlouvy a zobrazují se v něm všechny platby ze zvolené smlouvy. Na detailu platby lze pořídit nový předpis platby, zaznamenat platby k dříve pořízenému předpisu platby a upravit základní data platby (předpis platby).